lions Türkiye Lions Türkiye
 

Leo Kulüp Yapısı ve Toplantılar

Leo Kulüpleri bir Lions Kulübü programıdır. Bu nedenle yönetim yapısı doğrudan sponsor Lions Kulübüne bağlıdır. Leo Kulüpleri’nin yönetim kurulları son tip tüzüğe göre başkan, geçen dönem başkanı, asbaşkan, sekreter, sayman ve 3 direktörden oluşur.
Yönetim Kurulu bir yıllığına seçilir ve 1 Temmuz’dan 30 Haziran’a kadar görev yaparlar.

Yönetim Kurulu

Leo kulüplerinin yürütme kuruludur ve tüzükte belirlenmiş olan yöneticilerden oluşur. Kulübün işleri ve projeleri genel toplantıda sunulmak üzere Yönetim Kurulunca saptanır ve şekillenir. Genel olarak görevleri aşağıda verilmiştir:

* Kulübün işleri Yönetim Kurulunca planlanır.
* Yönetim Kurulu bütün harcamaları idare eder ve kulübü gelirinden fazla borçlandırmaz.
* Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmakla sorumludur.
* Görevliler, seçildikleri görevleri öğrenmekle yükümlüdürler.
* Tüm kararlarında sponsor Lions Kulübü’ne bilgi verir ve onayını alır.

Başkan: Kulübün lideridir. Başkanın öncelikli görevi kulübünün bir yıl boyunca düzenli toplanmasını sağlamak ve tüm toplantılara başkanlık etmektir. Komitelerin çalışmalarını izler ve Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde olur. Düzenli komite raporlarını alır, takip eder, komitelerin çalışmasını sağlar.  Her yıl yapılan Genel Kurul seçimlerinin Tüzüğe uygun yapılmasını sağlar. Bütün Kulüp üyelerinin ilgisini çekecek projelerin geliştirilmesi için çalışır ve üyeleri motive eder. Aynı zamanda kulübünün her platformda doğal temsilcisidir. Leo Kulüp Başkanı Leo Kulüp danışmanıyla sıkı işbirliği içinde olmalıdır. Her başkan kendi seçim döneminden önce yıllık bir aktivite planı ve bütçe hazırlar ve bunu genel kurula sunar. Bu görev her Leo’nun yaşaması gereken bir yıllık liderlik stajıdır.

Geçen Dönem Başkanı: Önceki dönem başkanlık yapmış olan Leo’dur. Bir çalışma dönemi boyunca edindiği deneyimleri Dönem Başkanı’na aktarır. Leo Kulüplerinde geçen ve geçmiş dönem başkanlarının kulüpte kalmaları ve hizmet etmeye devam etmeleri kulübün geleceği açısından önemlidir.

Asbaşkan (Başkan Yardımcısı) : Kulübün yakın gelecekteki lideridir. Yönetim kurulundaki aktif görevi ise dönem başkanına vekalet etmektir. Başkanın katılamadığı her toplantı ve organizasyonda doğal olarak onun yerini alır, gerektiğinde başkan adına temsilcilik görevini üstlenir ve kulüp toplantılarını yönetir. Bu nedenle Asbaşkan, Başkanla aynı otoriteye ve gerektiğinde görevi üstlenebilme yeteneğine sahip olmalıdır.  Asbaşkan, Kulüp çalışmalarına ve Başkanın projelerine destek olmalı, kendisini gelecek dönem için hazırlamalıdır.

Sekreter: Başkanın en yakın çalışma arkadaşıdır. Görevi, Kulübün genel kayıtlarını tutmak, kulübün ve yönetim kurulunu tutanaklarını düzenlemek, komite raporlarını derlemek ve yönetime sunmak, devam çizelgeleri ve üyelik listelerini hazırlamak, proje ve aktivite raporlarını düzenli olarak ULKB’ye göndermektir.

Sayman: Yönetim Kurulunca saptanan bankaya bütün toplanan paraları yatıracaktır. Ödemeleri Yönetim Kurulunun onayıyla yapar. Aylık finansal raporlarını hazırlar ve yönetim Kuruluna sunar. Kulübün tün parasal işlerinden sorumludur. Leo Yönetim Çevresi aidatlarını zamanında yatırmak görevidir. Kulübün resmi defterlerini tutar.

Direktörler: Kulüp içinde başarılı olan üyelerin iyi bir yönetici olmaları yolunda attıkları ilk adım direktörlüktür. Direktörler kulüp içi komiteleri toparlar, kimine başkanlık eder, kimine danışmanlık yaparlar. Ayrıca başkan olmadıkları komitelerin raporlarını alıp Yönetim Kuruluna sunmak da görevlerindendir. Böylelikle komitelerle Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlarlar.

Denetim Kurulu: Denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Her dönemin sonunda dönem başkanı ve saymanının çıkardığı bütçeyi ve çalışma programını denetler ve mali genel kurulda denetleme kurulu raporunu sunar. Ayrıca dönem içinde periyodik olarak denetim yaparak kulüp üyelerine bilgi verir.

Leo Kulüp Üyeleri

Kulübün belkemiğidir. Yönetim kurulunun aldığı aktivite kararlarını, komitelerde aldıkları görevleri yerine getirerek uygularlar. Toplantılara devam ederek yeni aktiviteler için fikir verir, konuk konuşmacılarla kendini geliştirir ve geleceğin liderleri olmaya kendilerini hazırlarlar. İyi bir kulüp, demek üyeleri aktif katılım sağlayan kulüp demektir. Üyeleri aktif katılım sağlamayan kulüp, toplantı disiplininden kopan kulüp felç olmuş bir insana benzetebilir. Ne kadar iyi bir başkan olursa olsun, üyeler ona destek olmadıkça kulüp başarılı olamaz. Bir başkan için en önemli şey, her an tüm üyelerin arkasında olduğunu bilmesidir.

Komiteler

Komiteler takım çalışmasının uygulanacağı en güzel ortamdır. Eğer komite çalışmaları tam ve mükemmel olur ise Leo Kulübünüz çevrenizde ve bölgenizde saygın olur. Bir Leo Kulübünde aşağıdaki komiteler mutlaka olmalıdır. Kulübün ihtiyacına göre ilave proje ve hizmet komiteleri oluşturulabilir. Komiteler ihtiyaca göre sayıda Leo’dan oluşabilir.

Leo Kulüp Komiteleri

*  Spor Komitesi: Kulüp üyeleri ve diğer Kulüplerle, ferdi veya takım müsabakalarını organize eder.
*  Devam Komitesi: Her toplantının yüksek katılımla yapılmasını sağlar, gelmeyen üyeleri arayarak nedenlerini öğrenir.
*  Seçim Komitesi: Seçimlerin ve aday saptamanın tüzük ve kurallara uygun yapılmasını sağlar. Eski Başkanlardan kurulabilir.
*  Finans Komitesi: Leo Kulüp için yıllık bütçe hazırlar, harcamaları takip eder, fon geliştirme projelerine katılır.
*  Fon Geliştirme Komitesi: Kulübün toplumsal aktiviteleri için geliştirilecek fonların sağlanacağı aktiviteleri organize eder, fikirler üretir.
*  Uluslarası İlişkiler Komitesi: Üyeler ve Kulüpler arasında Uluslarası İlişkiler kurar ve ikizleşme, gençlerarası değişim ve mesleki yardımlaşma konularında çalışır.
*  Üyelik Komitesi: Yeni üyeler alınması için planlama yapar. Üyeliği özendirmek ve geliştirmek için program düzenler.
*  Proje Komitesi: Kulüp Programlarına uygun çalışmaların yapılmasını ve projelerin geliştirilmesini sağlar, ihtiyaçları tespit eder.
*  Toplumsal Komite: Çevre ve bölge halkıyla ve yerel yönetimlerle işbirliğine girilmesi için çalışır.
*  Sosyal Komite: Leo Kulübünün üyeleri arasında, diğer Leo Kulüpleri ile ve sponsor kulüp ile birlikte kaynaştırıcı sosyal aktivitelerin yapılmasını planlar, organize eder.

Komiteler Leo Kulüp danışmanıyla yakın işbirliği içinde olmalıdır ve aktiviteler için gerekirse sponsor Lions Kulübe danışılır.
Genellikle Lions kulüpleri Leo Kulüplerinin hangi alanlarda çalışmaları gerektiği konusunda talep yaratmaktadırlar; Leo Kulüp komiteleri bu taleplere yapıcı ve hızlı tepki vermek durumundadırlar. Sponsor Kulüp ile ortak çalışmalara girmek Leo Kulübü’nün etkinliğini artırmaktadır.

Toplantılar

Kulüp toplantıları, Kulübün hayatiyetini sürdürmesi için vazgeçilmezdir. Kulüp toplantıları ve törenler Leo anlayışının temelidir. Düzenli ve kurallara uygun yapılan toplantılar Kulüp üyelerinin Kulüplerine daha bağlı olmalarını ve saygı göstermelerini sağlayacaktır. Yöneticiler genel toplantılara üyelerin katılımını sağlamakla yükümlüdürler. Kurallara uygun bir toplantının Leo’lara ve kulübe kazandırdıklarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

* Aktiviteler ve etkinlikler toplantılarda konuşulabilir.
* Gündemli toplanılmalıdır ve kurallara uyulmalıdır.
* Aidiyet duygusu ancak düzenli toplanılarak yaratılabilir.
* Katılım sağlandığı sürece toplantılar anlam kazanır.
* Kısa ve öz sunumlar toplantıların sürekliliğini sağlar ve dikkatin dağılmasını engeller.
* Düzeyli tartışmalar toplantılara anlam kazandırır ve verimi artırır.
* Eğlendirici mizansenler toplantıların neşeli geçmesini sağlar.
* Saygın bir ortam ancak kurallara uygun yapılan bir toplantıda sağlanabilir.